NOYAN ÖZKAN ÇEVRE ÖDÜLÜ

AVUKAT NOYAN ÖZKAN ÇEVRE VE EKOLOJİ MÜCADELESİ ONUR ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

25 Nisan 2016

Gerekçe

Uzun yıllardan bu yana yaşam alanlarımıza yönelik, akılları durduran ve vicdanları yaralayan
bir saldırı süreci yaşıyoruz. Anadolu coğrafyasının neredeyse her bir dağı için onlarca maden
ruhsatı, her bir deresi için onlarca HES izni verilmiş durumda. Ülkemizin kıyı bölgeleri bir
taraftan onlarca termik santral projesi ile sarmalanırken, diğer taraftan yeniden nükleer santral
kâbusu görmeye başlıyoruz. Tarım toprakları, doğal, kültürel ve kentsel sit alanları,
zeytinlikler, meralar, yeraltı ve yerüstü su kaynakları bu yağmanın hedefi haline gelmiş
durumda. Kentsel dönüşüm adı altında, şehirlerin simgesel alanları ve yapıları yağmalanıyor.
kent yoksullarının ve dezavantajlı grupların ellerinden alınan mahalleler, eski sakinlerinin bir
daha asla yanından bile geçemeyeceği, duvarlarla, dikenli tellerle, özel güvenlik görevlileri ile
korunan, yüksek rantlı süper konut projelerine dönüşüyor.

Siyasi iktidarlar, doğanın ve yaşam alanlarımızın bu şekilde yok edilmesine yönelik
politikaları hayata geçirmekten çekinmezken, küresel vandalizm boyutuna varan bu saldırılara
karşı, yine küresel çapta yürütülen savunuculuk pratikleri, insan ve doğa hakları
mücadelesinin merkezine oturuyor. Sadece insanlar için değil, dağı, taşı, toprağı, bitkisi,
kurdu kuşu, börtü böceği, balığıyla, tüm ekosistem için yaşamsal var oluş mücadelesine
dönüşüyor.

Bu mücadele içinde yer alan hak savunucuları, bireyler ve yurttaş toplulukları, çeşitli baskı,
korkutma, yıldırma teknikleri, yargısal ve polisiye tedbirlerle zapt-u rapt altına alınmaya
çalışılıyor. Kendi sesinden başka her türlü sese sağır olan iktidarların politikalarına karşı
sesini yükseltenler, itiraz edenler, fikir açıklayanlar, demokratik, meşru, barışçıl toplantı ve
gösteri haklarını kullanarak direnenler, gücü elinde tutan siyasi aktörlerin açık ve doğrudan
tehditleriyle, haksız ve hukuksuz yargılamalarla karşı karşıya kalıyor.

Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik
kazandırmakla görevli olan ve çevre hakkının insanoğlunun ilk hakkı olduğuna inanan
Türkiye Barolar Birliği, kişiliği, savunuculuk perspektifi, mücadele azmi ve ürettiği
değerlerlere, çevre ve ekoloji mücadelesinin simge isimlerinden biri olan ve 2013 yılında
zamansız bir şekilde aramızdan ayrılan sayın Avukat Noyan Özkan anısına, her yıl düzenli
olarak “Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü” verilmesini
kararlaştırmış olup, bu yönerge, yukarıda izah edilen mücadele perspektifine uygun bir
şekilde verilecek olan ödüle dair usul ve esasları düzenlemek için hazırlanmıştır.

İlkeler ve Amaç
MADDE 1

(1)Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü, doğamızı ve
hayatlarımızı tahakküm altına almaya çalışan çevre politikalarına karşı, doğa ile birlikte eşit,
özgür ve adil bir yaşam için, meşru, barışçıl, şiddet içermeyen ve her türlü ayrımcılıktan uzak
mücadele yöntemleri ile mücadele eden, bu idealler uğruna risk alan, insanlara mücadeleye
devam etme yolunda ilham ve umut veren kişilere, yurttaş gruplarına, tüzel kişiliği olsun ya
da olmasın inisiyatif, platform, dernek ve benzeri adlar altında bir araya gelmiş oluşumlara
verilir.

(2) Türkiye Barolar Birliği, bu ödülle, yukarıda belirtilen doğrultuda mücadele edenlere,
seslerinin duyulduğunu, yaptıklarının görüldüğünü ve yalnız olmadıklarını hatırlatmayı,
onlara destek olmayı ve tüm insanları, özgür ve yaşanılabilir bir çevre uğruna mücadele için
teşvik etmeyi amaçlar.

(3) Yukarıdaki paragraflarda tanımlanan ilke ve amaçların doğal bir sonucu olarak, şirketler,
siyasi partiler, kamu kurumları ve bürokratlar bu ödülün kapsamı dışındadır.

Ödül
MADDE 2

(1) Ödül; onur belgesi ve ekoloji mücadelesini betimleyen plaketten oluşur.
(2) Onur belgesi, TBB Başkanı ve Yönetim Kurulu tarafından imzalanır.
(3) Onur Belgesi ve plaket hazırlanması ile ilgili işlemler, TBB Çevre ve Kent Hukuku
Komisyonu tarafından yürütülür.

Ödül Komitesi
MADDE 3

(1) TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, Ödül Komitesi olarak görev alır. Aday belirleme
süreci, TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu’nun daimi gündem maddesidir. Gerekli olduğu
takdirde Komisyon, kendi üyeleri içinden Ödül Komitesi alt çalışma grupları oluşturabilir.

(2) Ödül komitesinin görevleri şunlardır:
a- Jüri’ye sunulacak adaylara ilişkin tarama, çalışma ve derlemeyi yapmak, ayrıca jürinin
sekreterya işlerini yerine getirmek.
b- Juri’nin seçtiği ödüle hak kazanan adayı TBB Yönetim Kurulu’na bildirmek
c- Ödül organizasyonunu yapmak, finansman ve lojistiği sağlamak, töreni düzenlemek

(3) Ödül Komitesi, her yıl en geç Ocak Ayı’nın sonuna kadar, ödüle aday olabilecek kişi ve
gruplardan oluşan en fazla 10 kişilik bir listenin derlemesini yapar. Listede yer alan kişi ve
grupların neden ödülü hak edebileceklerine dair bilgilendirme notu ile birlikte, listeyi Jüri
üyelerine e-mail veya posta yolu ile iletir.

(4) Adayların belirlenmesinde ve jüriye sunulmasında gizlilik esastır. Adayların isimleri ödül
alanlar belli olduktan sonra da gizli tutulur.

(5) Listede yer alacak olan adayların belirlenmesinde görüş birliği sağlanamaması durumunda
adayların seçimi, yapılacak oylama sonucu belli olur.

Jüri
MADDE 4

(1) Jüri, İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu üyesi 2 kişi; TBB Çevre ve Kent Hukuku
Komisyonu’ndan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi 1 kişi, TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu
üyesi 1 kişi ve Avukat Noyan Özkan’ın ailesinden 1 kişi olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.

(2) Komisyonlardan gelecek olan Jüri üyeleri en geç Aralık ayı sonuna kadar üyesi oldukları
komisyonlarca belirlenip, TBB Yönetim Kurulu’na bildirilir.

(3) Jüri, Ödül Komitesi tarafından kendilerine gönderilen aday listesi üzerinde, adayların
Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü’nün temel kriterlerine
uygunluğuyla ilgili çalışma yapar. Jürinin iç koordinasyonundan, TBB Çevre ve Kent Hukuku
Komisyonu üyesi olan jüri üyesi sorumludur.

(4) Juri tarafından ödüle hak kazanan aday birinci sırada yer almak üzere, 3 kişilik bir liste en
geç Mart Ayı sonuna kadar Ödül Komitesi’ne bildirilir.

(5) Ödüle hak kazanan adayın belirlenmesine konsensüsle karar verilir.

Ödül Sürecinin Duyurulması ve Aday Gösterme
MADDE 6

(1) Ödüle ilişkin ilân ve takvim, Ödül Komitesi tarafından farklı iletişim vasıtaları ile kamuoyuna
duyurulur.

(2) Mevcut Barolardaki Avukatların da aday gösterme sürecine katılımlarını sağlamak esastır. Bu
amaçla, her Baronun ödül sürecini kendi web sitesinden duyurması, Avukatlara e-posta yolu ile
veya yazılı olarak ya da TBB web sitesine yüklenecek bir uygulama ile aday gösterme imkanı
sağlanması için gerekli girişimler, Ödül Komitesince yerine getirilir.

Ödül Töreni
MADDE 7

(1) Ödülün, amacına uyun düşmesi açısından her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri
kapsamında verilmesi önceliklidir.

(2)Haklı bir gerekçenin bulunması halinde, Ödül Komitesi’nin önerisi ve TBB Yönetim
Kurulu’nun onayı ile belirlenecek başka bir yer ve tarihte de ödül verilebilir

(3)Ödül, TBB Başkanı ya da Başkan adına TBB Yönetim Kurulu’nun bir üyesi tarafından verilir.

(4) Ödüle hak kazanan kişi ya da oluşum temsilcileri, törende şahsen hazır bulunur ve ödül
almasına yol açan süreçle ilgili konuşma yapmaya davet edilir.

Yürürlük
MADDE 8

Bu yönerge TBB Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer. Ödül Komitesi’nin teklifi ve
TBB Yönetim Kurulu’nun onayı ile maddelerinde değişiklik yapılabilir.

noyanozkanwpadmin